Dagordning årsmöte Göteborg Hästsportklubb 29/2 2016
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning
7. a) Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Hur många medlemmar har betalt medlemsavgift för 2015 och hur många av dessa
har haft licens.
c) Rapport från GHP
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behan
dling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
c) Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) 1 revisor jämte 1 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses
till ordförande.
f) BeslutomvalavombudtillSDF-möten(specialdistriktsmötenochev
andra möten där föreningen har rätt att representera med ett ombud).
g) Representant till Göteborg Horse Park AB.
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande.